Akade 13 Musselkanaal
06-20949320

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Gusto d’Italia is gevestigd aan de Akade 13 te Musselkanaal.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
  overeenkomsten van Gusto d’Italia. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Gusto d’Italia.
  Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.
 4. Gusto d’Italia verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de18 jaar.
 5. Alle aanbiedingen van Gusto d’Italia zijn vrijblijvend. Gusto d’ Italia behoudt zich te allen tijde het recht voor om
  aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde
  voorbehouden.
 6. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken flessen retourneren aan Gusto d’Italia en
  ontvangt u de waarde (excl. verzendkosten) van de geretourneerde artikelen terug (“niet goed, geld terug”). U moet zelf
  zorgdragen voor het in goede staat retourneren van de flessen naar Gusto d’Italia.
 7. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief accijns en BTW, echter exclusief bezorgkosten.
 8. Een particuliere afnemer kan zelf één van de betalingsmogelijkheden kiezen, welke op de website zijn aangegeven.
 9. Zakelijke afnemers dienen vooraf schriftelijk met Gusto d’Italia een betalingsmethode overeen te komen.
 10. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald volgens de door de afnemer gekozen methode.
 11. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een bevestiging op zijn/haar opgegeven
  e-mailadres.
 12. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, is Gusto d’Italia gerechtigd vanaf de vervaldatum van de
  factuur de wettelijke rente per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand
  als een hele maand wordt gerekend. Gusto d’Italia zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering
  sturen.
 13. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering
  gestelde uiterste datum heeft betaald, heeft Gusto d’Italia het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten
  aan de afnemer in rekening te brengen.
 14. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.
 15. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Gusto d’Italia niet kan worden
  gehaald, zal Gusto d’Italia de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de
  afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Gusto d’Italia te ontbinden, door dit per brief of e-mail aan
  Gusto d’Italia te melden.
 16. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk,
  maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, nadat Gusto d’Italia het in bovenstaand artikel genoemde
  verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de afnemer teruggestort.
 17. Gusto d’Italia behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling
  in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
 18. Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van Gusto d’Italia, totdat alle bedragen die de afnemer
  verschuldigd is volledig aan Gusto d’Italia zijn voldaan.
 19. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Gusto d’Italia. Op het moment van
  aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico
  van het product over op de afnemer, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Gusto d’Italia kunnen
  worden uitgesloten.
 20. Gusto d’Italia houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet
  meer leverbaar is.
 21. In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gusto d’Italia opgeschort. Indien de
  periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Gusto d’Italia niet mogelijk is, langer duurt
  dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
  zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 22. Indien Gusto d’Italia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
  slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Gusto d’Italia gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
  leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
  afzonderlijk contract.
 23. De afnemer dient een klacht schriftelijk (per e-mail of brief) kenbaar te maken.
 24. Gusto d’Italia zal zo spoedig mogelijk de klacht, mits gegrond, proberen op te lossen. Gusto d’Italia zal de afnemer
  hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.
 25. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen
  worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Zie onze privacyverklaring over het gebruik
  van deze gegevens.
 26. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Gusto d’Italia  deelt  persoonsgegevens  niet  en  neemt  maatregelen  om  te  voorkomen  dat  derden  deze  gegevens  kan  verkrijgen.  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Gusto d’Italia, waaronder programmatuur,
  zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Gusto d’Italia. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke
  toestemming vooraf door Gusto d’Italia, informatie te kopiëren en /of te bewerken.
 27. Afnemers en bezoekers van de website van Gusto d’Italia dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
  die rusten op de door Gusto d’Italia geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 28. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gusto d’Italia is het Nederlands recht van toepassing.
 29. Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met Gusto d’Italia, Akade 13, 9581 AH
  Musselkanaal.
 30. Gusto d’Italia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder nummer 83612009.
 31. Het BTW nummer is NL003848172B84
0
  0
  Bekijk Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel
  Scroll naar boven